Služby

Oblast účetnictví a daňové evidence

 • Kontrola účetnictví, daňové evidence
 • Zpracování účetnictví, daňové evidence
 • Konzultační činnost při zpracování účetnictví, daňové evidence

Daňová oblast

 • Daňové poradenství
 • Zpracování daňových přiznání a daňová optimalizace
 • Daňový audit

Oblast analýzy dat a finančních analýz

 • Zpracování finančních analýz na úrovni holdingu, podniků, divizí (středisek), zakázek či jinak definovaných rozvrhových základen
 • Zpracování detailní analýzy aktiv a pasiv společnosti a výnosů a nákladů včetně návrhů optimalizace velikosti a podílu jednotlivých položek
 • Transformace účetních výsledků na definované parametry rozhodující pro řízení
 • Zpracování finančních plánů
 • Zachycení vzájemných vnitroskupinových vazeb s návrhem optimalizace těchto vazeb
 • Zpracování simulačního modelu k výběru vhodné struktury majetku a závazků
 • Zpracování finanční analýzy jiného (zájmového) subjektu

Oblast řízení finančních prostředků a zdrojů

 • Zpracování přehledu finančních toků (včetně přehledu v rámci holdingu) a návrhu na způsob sledování finančních toků
  Přehled finančních toků (tím není myšlen výkaz, který je součástí účetní závěrky) slouží k řízení finančních prostředků v rámci společnosti či holdingu, přičemž cílem je optimální využití finančních prostředků za účelem maximalizace výnosů (optimální využívání volných finančních prostředků) a minimalizace nákladů (zajištění nejlevnějších zdrojů financování). Přehled slouží jako podklad pro operativní i strategické rozhodování vedení společnosti v oblasti financování.

  Na základě konkrétních potřeb společnosti lze navrhnout optimální model pro sledování finančních toků, a to do definované úrovně (na úrovni jednotlivých společností holdingu, divizí či středisek společnosti, apod.).


 • Zpracování žádostí o úvěr či o jiný způsob financování
  S využitím finančních výkazů a údajů z účetnictví, popř. daňových přiznání, nabízíme kompletní zpracování žádosti o úvěr či o jiný způsob financování (včetně posouzení vhodnosti způsobu financování s ohledem na cenu, zajištění a ostatní aspekty tohoto financování).

 • Poradenství v oblasti investování volných finančních prostředků
  Na základě informací o výši volných finančních prostředků a termínu jejich použití můžeme zpracovat návrh optimálního zhodnocování těchto prostředků, a to se zohledněním požadavků klienta na bezpečnost, výnos a operativnost investování finančních prostředků.