Služby

Oblast účetnictví a daňové evidence

 • Kontrola účetnictví, daňové evidence
 • Zpracování účetnictví, daňové evidence
 • Konzultační činnost při zpracování účetnictví, daňové evidence

Daňová oblast

 • Daňové poradenství
 • Zpracování daňových přiznání a daňová optimalizace
 • Daňový audit

Oblast analýzy dat a finančních analýz

 • Zpracování finančních analýz na úrovni holdingu, podniků, divizí (středisek), zakázek či jinak definovaných rozvrhových základen
  Tyto analýzy slouží k vyhodnocení jednotlivých složek vlastních aktivit. Na základě rozboru dat účetního deníku lze zajistit zpracování finanční analýzy. Zadání analýzy je zpracováno na základě definice potřeb klienta, přičemž výstupy finanční analýzy obsahují detailní informace o jednotlivých položkách majetku a zdrojů, výnosů a nákladů, a to ve vzájemných souvislostech a s vyjádřením pozitivních a negativních dopadů na výsledky hospodaření. Jelikož lze tuto analýzu provést na různých úrovních dle zadání, získává vedení detailní informace o přínosu jednotlivých společností, divizí či zakázek, a to se zohledněním vzájemných vazeb mezi nimi.

 • Zpracování detailní analýzy aktiv a pasiv společnosti a výnosů a nákladů včetně návrhů optimalizace velikosti a podílu jednotlivých položek
  Díky rozboru jednotlivých složek majetku a zdrojů a rozboru vztahu mezi těmito položkami a výnosy a náklady můžeme zpracovat detailní analýzu, která zachytí vliv využití konkrétních položek majetku a zdrojů a jejich struktury na výnosy a náklady. Součástí analýzy jsou variantní návrhy s vyčíslením možných dopadů na hospodaření a cash flow klienta.

 • Transformace účetních výsledků na definované parametry rozhodující pro řízení
  Na základě požadavků klienta specifikujeme položky podstatné pro informování vedení společnosti v dané situaci, přesnosti a detailnosti. Znamená to takové nastavení informačního systému (či jeho nadstavby), které zabezpečí průběžné informování vedení společnosti v běžných či akutních případech o finanční situaci společnosti či společností. Tyto informace mohou být na úrovni vybraných položek finančních výkazů, poměrových ukazatelů, jednotlivých rozvahových nebo výsledkových účtů, až do úrovně účtů analytických.

 • Zpracování finančních plánů
  Kompilací detailních účetních, daňových a finančních údajů z minulých období s předpoklady a výhledy pro následující období získáme finanční plán. Tento plán je prezentován zejména formou finančních výkazů a poměrových ukazatelů, a to na úrovni společnosti, divize, střediska či zakázky.

 • Zachycení vzájemných vnitroskupinových vazeb s návrhem optimalizace těchto vazeb
  V případech, kdy dochází ke vzniku složitých vazeb mezi jednotlivými společnostmi holdingu nebo mezi jednotlivými divizemi či středisky společnosti, lze tyto vazby zpětně definovat. Je možné případně určit i do té doby nevyjádřené výnosy nebo náklady z těchto vazeb, a tím přesně vyčíslit výsledky jednotlivých společností, divizí či středisek se zohledněním těchto vnějších vlivů (v rámci holdingu či společnosti).

  Rovněž lze určit i případné finanční vztahy mezi jednotlivými vlastníky (akcionáři, společníky) a společností či mezi vlastníky navzájem. Tím lze objektivně stanovit a dále sledovat výši reálných podílů jednotlivých vlastníků, které mohou být rozdílné od zapsaných podílů na základním kapitálu společnosti.

  Můžeme navrhnout způsob sledování těchto vazeb a možnost jejich modelování tak, aby holding, společnost či vlastníci měli možnost dopředu určit, jaké následné dopady mohou mít tyto vzájemné vazby v budoucnu.


 • Zpracování simulačního modelu k výběru vhodné struktury majetku a závazků
  Jedná se o zpracování modelu, který vychází z aktuálního stavu holdingu či společnosti a který slouží vedení společnosti při výběru nejvhodnější varianty v procesu rozhodování. Výsledek simulace obsahuje možnost konkrétní kvantifikace stavu rozvahových a výsledkových položek dle zadání volitelných parametrů. Vyhodnocení jednotlivých variant pak slouží jako jeden z podkladů pro rozhodnutí vedení společnosti.

 • Zpracování finanční analýzy jiného (zájmového) subjektu
  Finanční analýzu jiného subjektu lze využít v situaci zvažované akvizice tohoto subjektu, předpokládané fúze s tímto subjektem či k posouzení konkurenční síly tohoto subjektu na určeném (zájmovém) trhu. Dle zaměření cíle je možné vycházet buď přímo z detailních finančních a daňových informací daného subjektu nebo z údajů zveřejňovaných v běžně dostupných informačních zdrojích.

  Zpracovaná analýza obsahuje zejména slovní popis stavu subjektu, konstatování ?silných? a ?slabých? stránek subjektu, popř. též návrh na nutná opatření v případě pozitivní spolupráce či naopak upozornění na možné využití slabin v konkurenčním střetu.Oblast řízení finančních prostředků a zdrojů

 • Zpracování přehledu finančních toků (včetně přehledu v rámci holdingu) a návrhu na způsob sledování finančních toků
 • Zpracování žádostí o úvěr či o jiný způsob financování
 • Poradenství v oblasti investování volných finančních prostředků