Služby

Oblast účetnictví a daňové evidence

 • Kontrola účetnictví, daňové evidence
 • Zpracování účetnictví, daňové evidence
 • Konzultační činnost při zpracování účetnictví, daňové evidence

Daňová oblast

 • Daňové poradenství
  Nabízíme individuální řešení daňové problematiky klienta, a to včetně detailního vyčíslení daňových a finančních dopadů veškerých možných variant. Řešení může přesahovat i do dalších oblastí práva, zejména práva obchodního či pracovního.

  Daňové poradenství zahrnuje i poradenství v otázkách řešení vztahů se správcem daně nebo zastupování klienta při jednání se správcem daně.

 • Zpracování daňových přiznání a daňová optimalizace
  Zpracování daňových přiznání klienta (s ručením dle zákona č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství) lze rozdělit do těchto hladin:
  • prosté zpracování daňového přiznání na základě dat klienta (dodržení formální správnosti sestavení daňového přiznání)
  • zpracování daňového přiznání včetně kontroly významných položek  v účetnictví nebo daňové evidenci a položek upravujících základ daně a daň
  • zpracování daňového přiznání včetně detailní kontroly veškerých účetních záznamů v účetnictví nebo daňové evidenci a položek upravujících základ daně a daň
  • zpracování návrhů legálního snížení daňového základu a daňové povinnosti
  • kontinuální spolupráce na řízení výše daňového základu a daně (průběžné zpracovávání předpokladu daňového základu a daně a jejich optimalizace již v průběhu zdaňovacího období).

 • Dále nabízíme odklad povinnosti podání daňového přiznání a platby daně. Lze tak učinit na základě plné moci klienta k zastupování daňovým poradcem pro podání daňového přiznání.

 • Daňový audit
  Daňový audit představuje komplexní kontrolní činnost daňového poradce týkající se daného, již vyměřeného, zdaňovacího období. Daňový audit je prováděn na kompletních datech klienta (účetní záznamy, podklady účetních záznamů včetně uzavřených smluv, veškeré další položky ovlivňující základ daně či daň). Výstupem je zpráva konstatující, zda jsou předmětné základy daní a daň určeny správně a zda (a v jakém rozsahu) existují rizika daňových doměrků při případné daňové kontrole. V případě pozitivního závěru je součástí zprávy rovněž návrh řešení, popř. návrh doložení sporných položek.


Oblast analýzy dat a finančních analýz

 • Zpracování finančních analýz na úrovni holdingu, podniků, divizí (středisek), zakázek či jinak definovaných rozvrhových základen
 • Zpracování detailní analýzy aktiv a pasiv společnosti a výnosů a nákladů včetně návrhů optimalizace velikosti a podílu jednotlivých položek
 • Transformace účetních výsledků na definované parametry rozhodující pro řízení
 • Zpracování finančních plánů
 • Zachycení vzájemných vnitroskupinových vazeb s návrhem optimalizace těchto vazeb
 • Zpracování simulačního modelu k výběru vhodné struktury majetku a závazků
 • Zpracování finanční analýzy jiného (zájmového) subjektu

Oblast řízení finančních prostředků a zdrojů

 • Zpracování přehledu finančních toků (včetně přehledu v rámci holdingu) a návrhu na způsob sledování finančních toků
 • Zpracování žádostí o úvěr či o jiný způsob financování
 • Poradenství v oblasti investování volných finančních prostředků