Služby

Oblast účetnictví a daňové evidence

 • Kontrola účetnictví, daňové evidence
  Pokud si klient vede účetnictví sám, naším úkolem je kontrola souladu vedení účetnictví se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví a ostatními zákony, vyhláškami a standardy. V případě daňové evidence je to zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

  Konkrétně to znamená zjistit, zda jsou všechny účetní operace zaúčtovány v souladu s předpisy, zda jsou správně doloženy a zda jsou v účetnictví, případně daňové evidenci, veškeré účetní záznamy zaznamenány (na základě informací poskytnutých klientem, např. kontrolou uzavřených smluv).

 • Zpracování účetnictví, daňové evidence
  Jestliže chce klient pouze shromažďovat prvotní doklady a nezabývat se jejich zaúčtováním nebo zaevidováním Poskytujeme komplexní zpracování povinných evidencí daných zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, př. zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, a to v souladu s dalšími zákony, opatřeními a standardy.

  Výstupem je zákonem určený účetní deník a hlavní kniha, které jsou transformovány do podoby finančních výkazů a povinných příloh. U daňové evidence je to pak přehled příjmů a výdajů a přehled o majetku a závazcích.

  Dále lze dohodnout komplexní zpracování inventurních soupisů, zpracování mezd (včetně zajištění komunikace s příslušnými orgány) a zpracování dalších zákonem vymezených evidencí (např. evidence dlouhodobého majetku, pohledávek, závazků, apod.). Pokud klient podléhá povinnostem k dalším daním, lze zajistit i zpracování podkladů k těmto daním a zpracování těchto daní (např. daň z přidané hodnoty, silniční daň, daň z nemovitostí, apod.).

  Do naší nabídky patří také zpracování či poradenství při zpracování vnitřních účetních směrnic.

 • Konzultační činnost při zpracování účetnictví, daňové evidence
  V případě zpracování účetnictví, př. daňové evidence, samotným klientem, nabízíme poradenský servis. Díky této službě má klient jistotu správnosti zaúčtování v případech, kdy je pro něho daná účetní situace nejasná.


Daňová oblast

 • Daňové poradenství
 • Zpracování daňových přiznání a daňová optimalizace
 • Daňový audit

Oblast analýzy dat a finančních analýz

 • Zpracování finančních analýz na úrovni holdingu, podniků, divizí (středisek), zakázek či jinak definovaných rozvrhových základen
 • Zpracování detailní analýzy aktiv a pasiv společnosti a výnosů a nákladů včetně návrhů optimalizace velikosti a podílu jednotlivých položek
 • Transformace účetních výsledků na definované parametry rozhodující pro řízení
 • Zpracování finančních plánů
 • Zachycení vzájemných vnitroskupinových vazeb s návrhem optimalizace těchto vazeb
 • Zpracování simulačního modelu k výběru vhodné struktury majetku a závazků
 • Zpracování finanční analýzy jiného (zájmového) subjektu

Oblast řízení finančních prostředků a zdrojů

 • Zpracování přehledu finančních toků (včetně přehledu v rámci holdingu) a návrhu na způsob sledování finančních toků
 • Zpracování žádostí o úvěr či o jiný způsob financování
 • Poradenství v oblasti investování volných finančních prostředků